Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

Ældre støttes i at kunne så meget som muligt selv

24.11.2016
Ældre borgere, der søger om hjælp, bliver tilbudt rehabilitering med fokus på at genvinde færdigheder og dermed kunne bevare livskvaliteten.

Når en borger søger kommunen om praktisk eller personlig hjælp, vil hun eller han i udgangspunktet blive tildelt det, der i Københavns Kommune hedder et udrednings- og rehabiliteringsforløb. Indsatsen er et tidsafgrænset forløb, hvor medarbejdere sammen med borgeren arbejder på at genvinde de færdigheder, borgeren har mistet. Målet er at kunne klare så meget som muligt selv og dermed bevare livskvaliteten. 

Københavns Kommune har i flere år arbejdet med en rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen for ældre borgere.  Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for kommunerne at tilbyde rehabilitering, og det er dermed ikke længere noget, kommunerne selv kan vælge, om de vil arbejde med.

Målgruppen for et rehabiliteringsforløb

Målgruppen er borgere, som søger støtte til praktiske og personlige opgaver efter servicelovens § 83. Både borgere, der søger hjemmepleje for første gang, og borgere, der allerede får støtte fra kommunen. Det fremgår af serviceloven, at kommunerne skal tilbyde et tværfagligt, korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til borgere med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for støtte til praktiske og personlige opgaver.

Tværfagligt team omkring borger

I Københavns Kommune vil teamet omkring den enkelte borger typisk bestå af en ergo- eller fysioterapeut og en sygeplejerske. Borgeren bliver samtidig med sit forløb tilbudt den hjælp, som borgeren har brug for. Det kan være støtte til rengøring, hvor hjælperen så indgår i samarbejde med teamet og borgeren om at genvinde så mange af sine færdigheder som muligt. Teamet planlægger i samarbejde med borgeren det konkrete forløb, der typisk har en varighed på 8 uger. Rehabiliteringen foregår som udgangspunkt i borgerens eget hjem.

Når forløbet er slut, evaluerer kommunen sammen med borgeren, om borgerens mål er nået.  Herefter vurderer kommunen, om borgeren fortsat har brug for hjælp, og i så fald hvilken hjælp. 

Kontakt